Transition Together

Mae Transition Together yn cefnogi’r mudiad Trawsnewid ar draws Prydain Ii ddatblygu a thyfu.  Gwneir hyn drwy helpu grwpiau i gysylltu ag a dysgu gan ei gilydd, rhannu straeon ysbrydol, dosbarthu grantiau cyllid sbarduno a rhedeg gweithdai a digwyddiadau. Byddwn hefyd yn cefnogi datblygu strwythur cynrychioladol o safbwynt democrataidd sy’n gallu cydlynu’r mudiad ar draws Cymru a Lloegr.

Os ydych yn yr Alban, cysylltwch â’n Partneriaid yno  Scottish Communities Climate Action Network sy’n cyflenwi hyfforddiant, cymorth a chyngor ar gyfer y mudiad Trawsnewid yn yr Alban.

Rydym yn rhan o’r  CTRLShift Coalition ac yn cydweithio gyda sefydliadau cymunedol eraill ar draws Prydain i feithrin gwydnwch cymunedau a symud tuag at drawsnewid cyfiawn.

Ymuno â grŵp lleol
United Kingdom

Y Mudiad Trawsnewid

Mae Transition Together yn rhan o fudiad rhyngwladol o gymunedau sy’n dod at ei gilydd er mwyn ail-ddychmygu ac ail-adeiladu ein byd. Ers 2005, mae miloedd o grwpiau wedi datblygu mewn pentrefi, dinasoedd, prifysgolion ac ysgolion mewn dros 50 o wledydd.

Diben Trawsnewid yw pobl sy’n gweithredu ar lefel ymarferol yn yr ardal leol i ymdrin â’r heriau mawr sy’n eu hwynebu.  Ar lefel ymarferol, mae’n golygu sefydlu prosiectau ynni adnewyddadwy, adleoli systemau bwyd, sbarduno entrepreneuriaeth, ail-wylltio dinasoedd, creu mannau cymunedol pwysig a magu cysylltiadau a chymorth.

Yr hyn sy’n golygu fod y mudiad trawsnewid yn unigryw yw ei ymrwymiad i Egwyddorion Trawsnewid. Ein nod yw parchu cyfyngiadau o ran adnoddau a chreu gwydnwch, hyrwyddo cynhwysiant a chyfiawnder cymdeithasol, talu sylw at gydbwysedd, datganoli grym, arbrofi ac annog dysgu, cydweithredu a meithrin gweledigaeth a chreadigaeth gadarnhaol.

Mae grwpiau trawsnewid ledled y byd yn cael eu cefnogi gan yr elusen  Transition Network  sy’n gweithio i ysbrydoli, cysylltu a hyfforddi cymunedau wrth iddynt drefnu eu hunain o gwmpas y model Trawsnewid.

Mwy o wybodaeth

Cwrdd â’r Tîm

Mike Thomas

Datblygu Strategol a Phartneriaethau

Mike sy’n gyfrifol am y trosolwg strategol ar ein prosiect ac yn arwain o ran datblygu partneriaethau a chydweithredu gyda sefydliadau cymunedol eraill ar draws y DU megis CTRLShift Coalition. Mae wedi gweithio gyda’r Rhwydwaith Trawsnewid ers 8 mlynedd bellach, ar seilwaith a chefnogi datblygu’r mudiad ledled y DU. Mae cefndir Mike ym maes cymorth cymunedol, ac mae wedi gweithio gyda Shelter, wedi rhedeg elusen i bobl ddigartref a phrosiectau addysg cymheiriaid,  yn ogystal â gwaith ym maes cyngor ar hawliau lles. Yn ei amser hamdden, mae’n treulio amser ar ei randir, yn cyfansoddi cerddoriaeth, neu’n helpu rhedeg Cube Cinema ym Mryste

Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Communications & Engagement

Rhiannon sy’n arwain ein strategaeth cyfathrebu ac ymgysylltu ac mae’n helpu datblygu hyfforddiant, gweithdai a digwyddiadau i gefnogi grwpiau ar draws y rhwydwaith. Mae ganddi 10 mlynedd o brofiad o ddatblygu cyfathrebu effeithiol er budd newid cymdeithasol. Mae’n frwdfrydig am greu economi a seilir ar lesiant ac ail-ddychmygu gwaith y dyfodol, ac mae wedi helpu ystod eang o gydweithfeydd a busnesau dan arweiniad y gymuned i ffynnu. Hi hefyd yw un o gyd-sylfaenwyr AltGen a Rhwydwaith Young Co-operators sy’n cefnogi cychwyn cydweithfeydd dan arweiniad pobl ifanc . Yn ei hamser hamdden, mae’n mwynhau dawnsio, barddoniaeth neu’n mynd am dro yng nghanol byd natur.

Richard Couldrey

Gweithiwr Datblygu Trawsnewid

Richard sy’n arwain o ran cefnogi’r rhwydwaith i ddatblygu a thyfu.  Mae’n cynnwys rhedeg digwyddiadau, gweinyddu’r grantiau cyllid sbarduno blynyddol, a helpu llunio strwythur democrataidd newydd fydd yn cefnogi ac yn cynrychioli grwpiau Trawsnewid ledled Cymru a Lloegr. Mae ei gefndir ym maes Rheoli Cynyrchiadau Theatr, lle’r oedd yn ffynnu wrth wireddu sioeau artistiaid ar lwyfannau Cenedlaethol a Rhyngwladol. Ers symud i weithredu cymunedol er newid yn 2012, mae wedi defnyddio ei sgiliau cynhyrchu i gefnogi datblygu Tref Trawsnewid Tooting, Hwb Trawsnewid Llundain, a Hybiau Cylch Calonnau Trawsnewid. Yn ei amser hamdden, mae’n mwynhau gwylio ei blant yn chwarae pêl-droed, ymarfer crefftau ymladd neu adeiladu gardd gymunedol mewn ysgol leol.

Chris McCartney

Cyfryngau Cymdeithasol

Chris sy’n rheoli ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol ac yn cyhoeddi’r cylchlythyrau misol. Mae ganddi gefndir mewn newyddiaduriaeth ac ymgyrchu, ac mae wedi gweithio i Oxfam a Friends of the Earth. Mae’n un o sylfaenwyr Caffi Trwsio Belfast a Llyfrgell Offer Belfast, prosiectau cymunedol sy’n dod â phobl at ei gilydd i rannu adnoddau a sgiliau a lleihau defnydd. Mae hi wrth ei bodd yn dweud straeon sy’n rhoi cipolwg ar ddyfodol gwell a rhai camau ymarferol er mwyn gwireddu hynny.  Mae hi newydd ddechrau tyfu llysiau, ac yn hoffi beicio mewn tywydd teg.

Rob Hopkins

Dychymyg a Digwyddiadau

Rob Hopkins sy’n gyfrifol am agwedd dychymyg y tîm. Mae’n flogiwr, yn trydar ac yn ysgrifennu llyfrau, ac yn rhoi cyflwyniadau cyhoeddus am Drawsnewid. Ei gwestiwn parhaus yw ‘Beth petai?’ ac mae’n ein helpu i gyd-drefnu digwyddiadau rhagorol megis Uwchgynhadledd Beth Nesaf 2021 a Gallwn Gyda’n Gilydd yn 2022. Rob Hopkins hefyd yw cyd-sylfaenydd Tref Trawsnewid Totnes a’r Rhwydwaith Trawsnewid fe yw awdur y Llawlyfr Trawsnewid ac yn fwy diweddar From What Is to What If: unleashing the power of imagination to create the future we want. Mae’n cyflwyno cyfres o bodlediadau  ‘From What If to What Next Ac yn ei amser hamdden, mae’n cefnogi ymgyrch Atmos Totnes, mae’n mwynhau arlunio, argraffiadau leino ac yn darllen llawer o lyfrau.