Transition Together

Mae Transition Together yn cefnogi’r mudiad Trawsnewid ar draws Prydain Ii ddatblygu a thyfu.  Gwneir hyn drwy helpu grwpiau i gysylltu ag a dysgu gan ei gilydd, rhannu straeon ysbrydol, ein gofod rhwydweithio ar-lein Vive, dosbarthu grantiau cyllid sbarduno a rhedeg gweithdai a digwyddiadau. Byddwn hefyd yn cefnogi datblygu strwythur cynrychioladol o safbwynt democrataidd sy’n gallu cydlynu’r mudiad ar draws Cymru a Lloegr.

Os ydych yn yr Alban, cysylltwch â’n Partneriaid yno  Scottish Communities Climate Action Network sy’n cyflenwi hyfforddiant, cymorth a chyngor ar gyfer y mudiad Trawsnewid yn yr Alban.

Rydym yn rhan o’r  CTRLShift Coalition ac yn cydweithio gyda sefydliadau cymunedol eraill ar draws Prydain i feithrin gwydnwch cymunedau a symud tuag at drawsnewid cyfiawn.

United Kingdom

Y Mudiad Trawsnewid

Mae Transition Together yn rhan o fudiad rhyngwladol o gymunedau sy’n dod at ei gilydd er mwyn ail-ddychmygu ac ail-adeiladu ein byd. Ers 2005, mae miloedd o grwpiau wedi datblygu mewn pentrefi, dinasoedd, prifysgolion ac ysgolion mewn dros 50 o wledydd.

Diben Trawsnewid yw pobl sy’n gweithredu ar lefel ymarferol yn yr ardal leol i ymdrin â’r heriau mawr sy’n eu hwynebu.  Ar lefel ymarferol, mae’n golygu sefydlu prosiectau ynni adnewyddadwy, adleoli systemau bwyd, sbarduno entrepreneuriaeth, ail-wylltio dinasoedd, creu mannau cymunedol pwysig a magu cysylltiadau a chymorth.

Yr hyn sy’n golygu fod y mudiad trawsnewid yn unigryw yw ei ymrwymiad i Egwyddorion Trawsnewid. Ein nod yw parchu cyfyngiadau o ran adnoddau a chreu gwydnwch, hyrwyddo cynhwysiant a chyfiawnder cymdeithasol, talu sylw at gydbwysedd, datganoli grym, arbrofi ac annog dysgu, cydweithredu a meithrin gweledigaeth a chreadigaeth gadarnhaol.

Mae grwpiau trawsnewid ledled y byd yn cael eu cefnogi gan yr elusen  Transition Network  sy’n gweithio i ysbrydoli, cysylltu a hyfforddi cymunedau wrth iddynt drefnu eu hunain o gwmpas y model Trawsnewid.

Mwy o wybodaeth

Cwrdd â’r Tîm

Chris McCartney

Cyfathrebu

Chris sy’n cael hyd i ac yn adrodd hanesion newid dan arweiniad y gymuned er mwyn ysbrydoli grwpiau Trawsnewid a dangos eich effaith, rheoli ein gwefan, cyfryngau cymdeithasol a’r cylchlythyr misol. Mae ei chefndir hi ym maes newyddiaduriaeth, ac ymgyrchu, ac mae hi wedi gweithio i Oxfam a Friends of the Earth. Hi yw un o sylfaenwyr Caffi Trwsio Belfast a Llyfrgell Offer Belfast, sy’n uno pobl er mwyn rhannu adnoddau a lleihau defnydd.  Mae hi wrth ei bodd yn adrodd straeon sy’n rhoi cipolwg ar ddyfodol gwell a chamau ymarferol er mwyn cyrraedd y nod hwnnw. Tu allan i’w gwaith, hwyrach y dewch ar ei thraws yn gofalu am ei phlant a’i gardd, ac yn chwarae pêl-fasged.

Mike Thomas

Datblygu Strategol a Phartneriaethau

Mike sy’n arwain ac yn cadw trosolwg strategol ar ein prosiect. Mae’n arwain o safbwynt datblygu partneriaethau gyda sefydliadau eraill megis CTRLShift Coalition. Mae wedi gweithio i’r Rhwydwaith Trawsnewid ers naw mlynedd, yn datblygu’r seilwaith ac yn cefnogi datblygiad y mudiad yn y DU. Mae cefndir Mike ym maes y gymuned a chynaliadwyedd, ac mae wedi gweithio gyda Shelter ar brosiectau addysg cymheiriaid, yn ogystal â rhedeg elusen i’r digartref ac ym maes hawliau lles.  Yn ogystal mae’n aelod o sefydliad Schumacher sy’n archwilio systemau sy’n ystyried delio gyda’r problemau cymhleth sy’n ein hwynebu.  Yn ei amser hamdden, mae Mike yn cyfansoddi cerddoriaeth, yn mwynhau garddio ar ei randir, ac yn helpu rhedeg Cube, canolfan celfyddydau ym Mryste.

Richard Couldrey

Datblygu a digwyddiadau

Richard sy’n arwain o safbwynt cefnogi ein rhwydwaith i ddatblygu a thyfu. Mae hyn yn cynnwys rhedeg digwyddiadau, gweinyddu’r grantiau cyllid sbarduno, a helpu creu Hyb fydd yn cefnogi ac yn cynrychioli grwpiau Trawsnewid ledled Cymru a Lloegr. Mae ei gefndir ym maes rheoli cynyrchiadau theatr, creu a theithio gyda sioeau ar lefel genedlaethol a rhyngwladol. Ers newid cyfeiriad i newid dan arweiniad y gymuned yn 2012, mae’n defnyddio ei sgiliau cynhyrchu i helpu datblygu Tref Trawsnewid Tooting, Hyb Trawsnewid Llundain, a Hybiau Trawsnewid Rhyngwladol Heart Circle. Yn ei amser hamdden mae’n mwynhau gwylio ei blant yn chwarae pêl-droed, ymarfer crefft ymladd, chwarae cerddoriaeth neu adeiladu gardd gymunedol mewn ysgol leol.  

Rob Hopkins

Dychymyg a Digwyddiadau

Rob Hopkins sy’n gyfrifol am agwedd dychymyg y tîm. Mae’n flogiwr, yn trydar ac yn ysgrifennu llyfrau, ac yn rhoi cyflwyniadau cyhoeddus am Drawsnewid. Ei gwestiwn parhaus yw ‘Beth petai?’ ac mae’n ein helpu i gyd-drefnu digwyddiadau rhagorol megis Uwchgynhadledd Beth Nesaf 2021 a Gallwn Gyda’n Gilydd yn 2022. Rob Hopkins hefyd yw cyd-sylfaenydd Tref Trawsnewid Totnes a’r Rhwydwaith Trawsnewid fe yw awdur y Llawlyfr Trawsnewid ac yn fwy diweddar From What Is to What If: unleashing the power of imagination to create the future we want. Mae’n cyflwyno cyfres o bodlediadau  ‘From What If to What Next Ac yn ei amser hamdden, mae’n cefnogi ymgyrch Atmos Totnes, mae’n mwynhau arlunio, argraffiadau leino ac yn darllen llawer o lyfrau.

Sam Rossiter

Datblygiad a chefnogaeth Dechnegol

Mae Sam yn arwain ym maes datblygu a rhoi ar waith y dechnoleg a ddefnyddir gennym i gysylltu ag a chefnogi newid. Mae wedi gweithio gyda’r mudiad Trawsnewid Rhyngwladol ar y meddalwedd tu ôl i blatfform Vive, ac mae’n helpu’r tîm a defnyddwyr i archwilio sut i’w ddatblygu er mwyn cyflawni mwy ar gyfer grwpiau Trawsnewid ac unigolion sy’n gweithio ar newid dan arweiniad y gymuned. Yn ogystal mae Sam yn cyflawni dyletswyddau swyddog diogelu data ein sefydliad. Tu hwnt i’w waith ym maes Trawsnewid, mae’n rheoli prosiect tyfu, ac yn gyfarwyddwr cwmni buddiant cymunedol sy’n cefnogi cynhyrchu bwyd trwy egwyddorion amaethecolegol.

Tim Strasser

Monitro a Gwerthuso

Tim sy’n gweithio gyda’r tîm i ymwreiddio dysgu gweithredol yn ein gwaith.  Mae wedi helpu datblygu fframwaith monitro a gwerthuso i adlewyrchu a chyfoethogi ein dealltwriaeth o sut y gallwn gael effaith. Mae Tim yn defnyddio’r model SCALE 3D a ddatblygwyd ganddo yn ystod ei radd PhD i’n llywio ar daith o ddarganfod, gan ystyried sut y gall newid dan arweiniad y gymuned ehangu, cyfoethogi ac ymestyn trwy ein gwaith. Bellach mae’n defnyddio’r model hwn i gefnogi rhwydweithiau trawsnewidiol megis ECOLISE a’r Rhwydwaith Trawsnewid i egluro a blaenoriaethu nodau, i ddylunio gweithgareddau sy’n canolbwyntio ar effaith, ac i ddeall y broses o ran newid hirhoedlog, eang a sylfaenol.  

 

Yaz Brien

Ymgysylltu trwy Vive

Yaz sy’n arwain ym maes datblygu a thyfu ein cymuned ar-lein o gysylltiadau, cydweithredu a chefnogaeth ymhlith cymheiriaid ar blatfform Vive. Maent wedi gweithio ar draws rheng flaen digartrefedd, iechyd meddwl ac adfer yn sgil camddefnyddio cyffuriau ac alcohol a cham-drin domestig, yn ogystal â phrosiectau natur ac ailddefnyddio yn y gymuned. Mae eu hangerdd ar gyfer cyfiawnder wedi golygu trefnu a gweithredu ar lawr gwlad ar draws cyfandiroedd, a chymryd rhan mewn cydweithfeydd ar gyfer gweithwyr, tai a’r gymuned.  Yn eu hamser hamdden maent yn dysgu sut i dyfu bwyd ar randir, cynnal digwyddiadau ac ystyried sut i arfer hunanofal er mwyn rhyddhau ein gilydd.

Skip to content