Cyllid Sbarduno

Mae’r rhaglen cyllid sbarduno’n cynnig grantiau i helpu grwpiau Trawsnewid feithrin capasiti, cynyddu eu heffaith yn y gymuned leol a gwneud rhywbeth na fyddai’n bosibl fel arall efallai.

Mae’r grantiau ar gael i’ch galluogi i weithio gyda’ch cymuned i ail-ddychmygu ac ail-adeiladu dyfodol mwy cyfiawn o safbwynt cymdeithasol, tecach, mwy gwydn a chynaliadwy o safbwynt amgylcheddol.

Y rownd gyfredol yw’r fwyaf erioed; mae gennym £270,000 i’w ddosbarthu i gefnogi gwaith er newid dan arweiniad y gymuned. Noder: y rownd grantiau yma yw’r olaf o safbwynt cyllid pendant, ar hyn o bryd.

Rydym yn ddiolchgar i bobl sy’n chwarae’r Loteri Genedlaethol a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am y cyllid inni allu darparu’r grantiau hyn.

Cyllid Sbarduno

Meithrin dewisiadau amgen

Pa fath o brosiect fyddai’n cynnig posibiliadau yn eich ardal chi? Hwyrach y byddwch yn defnyddio’ch grant i lansio prosiect newydd megis canolfan argyfwng hinsawdd; i wella eich gardd gymunedol; i gicdanio trafodaeth leol ynghylch creu gweledigaeth neu ar gyfer digwyddiad anhygoel? Neu gall eich cynorthwyo i ddatblygu eich grŵp trwy gefnogi cydlynu neu gostau staff, eich helpu i feithrin cysylltiadau a rhwydweithiau, neu i weithio trwy gydgefnogaeth gyda chymunedau ymylol. Efallai eich bod yn awyddus i ystyried beth fyddai economi lleol cynaliadwy yn edrych, a gall grant helpu creu bywoliaethau newydd, cydweithfa neu gwmpasu menter gymdeithasol.

Rydym yn awyddus i glywed eich syniadau; felly hyd yn oed os nad ydynt mewn un o’r categorïau uchod, croeso ichi ymgeisio.  Gallwch ddysgu rhagor am y pethau anhygoel sydd wedi digwydd diolch i rownd ddiwethaf y cyllid sbarduno yn yr erthygl isod

Bicycle

Gall fod ar gyfer costau prosiect bach megis ffi hwylusydd, cyfrif zoom, offer neu deithio.

Bench

Gall fod i’ch cefnogi i ddatblygu prosiect, talu costau staff craidd neu feithrin partneriaethau a chynghreiriau.

Wind Farm

 I’ch cefnogi i weithio mewn partneriaeth gyda grwpiau Trawsnewid eraill i wireddu nod cyffredin. Gall fod ffocws rhanbarthol neu thematig i brosiectau.

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais

Mae’r cyllid sbarduno yma ar gyfer grwpiau neu hybiau Trawsnewid yng Nghymru a Lloegr sy’n gofrestredig gyda’r Rhwydwaith Trawsnewid. I gofrestru ar wefan y Rhwydwaith Trawsnewid, dilynwch y ddolen hon

Ar gyfer grwpiau ar ddechrau eu taith, rydym yn cynnig gweithdy Lansio byr ar 18 Tachwedd ac 2 Rhagfyr – gellir dysgu rhagor ac ymuno ymaCeir mwy o wybodaeth am gymhwysedd a’r meini prawf i fod yn grŵp trawsnewid fan hyn

Rydym wedi ceisio gwneud y broses o ymgeisio ar gyfer y grantiau hyn mor syml a rhwydd â phosibl, trwy ddefnyddio ffurflenni ar-lein byr, fideos a rhaglenni darllen sgrin. Gall grwpiau wneud mwy nag un cais, a gwneud cais am fwy nag un math o grant.

Cofiwch ddarllen y canllawiau Popeth y mae angen ei wybod cyn ymgeisio. Ymunwch â’n gweminar  ‘Gofyn i’r Tîm’ ar  27 Tachwedd os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill.

Y dyddiad olaf i dderbyn ceisiadau yw  11.59pm ar 7 Ionawr 2024. 

Seed Funding News

Sut y gall cyllid sbarduno feithrin gweithredu gan gymuned

Wrth inni gyhoeddi’r rownd ddiweddaraf o gyllid sbarduno, gallwch weld sut mae’r grantiau bach yn ysgogi newid mawr mewn cymunedau, ac yn dangos sut y mae dyfodol tecach, mwy gwydn nid yn unig bosibl, ond yn digwydd eisoes.
Chris McCartney
8 Tachwedd 2023
9 minute read

Prif gwestiynau’r dyfodol sydd angen eich atebion chi

Beth sydd ei angen arnoch gan y mudiad Trawsnewid i’ch helpu teimlo eich bod yn perthyn?  Sut gall Hyb helpu […]
Chris McCartney
27 Chwefror 2023
5 minute read

Gofalu am sgwrs hollbwysig

Ym mis Gorffennaf 2022, daeth grŵp o bump ‘Gofalwr’ at ei gilydd i ystyried fframwaith ar gyfer dyfodol y mudiad […]
Chris McCartney
23 Chwefror 2023
7 minute read

Blwyddyn o Drawsnewid gyda’n Gilydd

Lansiwyd Trawsnewid gyda’n Gilydd ychydig dros flwyddyn yn ôl, ac mae’n amser da i fyfyrio ar ein rôl, yr hyn a wnaethpwyd, yr hyn a ddysgwyd, ac ar beth y byddwn yn canolbwyntio yn ystod 2023.
Chris McCartney
14 Chwefror 2023
10 minute read

Cyllid Sbarduno’n fyw: O hadau mân, mae grwpiau Trawsnewid yn creu cynhaeaf toreithiog

Roedd pawb yn ymwybodol o hyn eisoes. Gall hadau bach arwain at gnydau niferus, amrywiol a thoreithiog yn nwylo’r gymuned […]
Chris McCartney
28 Gorffennaf 2022
9 minute read

Y cam nesaf ar gyfer Trawsnewid yng Nghymru a Lloegr

Cewch eich gwahodd ar daith o ddarganfod, i’n helpu ystyried yr hyn y gall strwythur cynrychioladol i gefnogi grwpiau Trawsnewid yng Nghymru a Lloegr ei gyflawni ar gyfer ein mudiad. Darllenwch isod i weld pam mae’r broses hon mor bwysig i fagu mudiad gwydn yn y dyfodol, a chewch gyfle i gwrdd â’r tîm fydd yn ein harwain ar y daith.
Chris McCartney
27 Gorffennaf 2022
8 minute read

Tyfu Syniadau Gwych – Cyhoeddi Cyllid Newydd!

Diolch i bobl sy’n chwarae’r Loteri Genedlaethol, mae’r Rhwydwaith Trawsnewid wedi derbyn grant gwerth £5,977,444 gan Gronfa Gymunedol y Loteri […]
Rhiannon
28 Hydref 2021
4 minute read
Skip to content